Home
2002 World Championship for Women
14 to 25 Sep. 2002 - Zhangjiagang, Changshu, Taicang, Wuzhong, Changzhou, Suzhou, Huaian, Zhenjiang, Nanjing in China.
Home
Full Schedule
Preliminary Round
14 September 2002  
A/2 65
74
Wuzhong (CHN)
B/1 85
73
Taicang (CHN)
C/2 92
80
Zhangjiagang (CHN)
D/2 124
70
Changshu (CHN)
A/1 73
58
Wuzhong (CHN)
B/2 94
66
Taicang (CHN)
C/1 89
55
Zhangjiagang (CHN)
D/1 92
61
Changshu (CHN)
15 September 2002  
B/4 72
65
Taicang (CHN)
C/4 97
61
Zhangjiagang (CHN)
D/4 71
78
Changshu (CHN)
A/3 53
85
Wuzhong (CHN)
A/4 100
63
Wuzhong (CHN)
B/3 52
93
Taicang (CHN)
C/3 39
80
Zhangjiagang (CHN)
D/3 35
131
Changshu (CHN)
16 September 2002  
A/5 98
53
Wuzhong (CHN)
B/6 63
81
Taicang (CHN)
C/6 46
83
Zhangjiagang (CHN)
D/6 65
90
Changshu (CHN)
A/6 55
97
Wuzhong (CHN)
B/5 86
75
Taicang (CHN)
C/5 105
48
Zhangjiagang (CHN)
D/5 90
80
Changshu (CHN)
Eight-Final Round
18 September 2002  
E/2 82
93
Suzhou (CHN)
F/1 47
92
Changzhou (CHN)
E/3 85
39
Suzhou (CHN)
F/2 44
87
Changzhou (CHN)
E/1 72
59
Suzhou (CHN)
F/3 71
63
Changzhou (CHN)
19 September 2002  
E/4 76
83
Suzhou (CHN)
F/5 91
53
Changzhou (CHN)
E/6 78
68
Suzhou (CHN)
F/4 63
60
Changzhou (CHN)
Classification Round
19 September 2002  
37/A 91
89
Huaian (CHN)
Eight-Final Round
19 September 2002  
E/5 101
72
Suzhou (CHN)
F/6 74
59
Changzhou (CHN)
Classification Round
19 September 2002  
38/A 107
70
Huaian (CHN)
Eight-Final Round
20 September 2002  
E/8 67
81
Suzhou (CHN)
F/7 76
70
Changzhou (CHN)
E/9 75
74
Suzhou (CHN)
F/8 66
81
Changzhou (CHN)
Classification Round
20 September 2002  
45/A 87
52
Huaian (CHN)
Eight-Final Round
20 September 2002  
E/7 102
55
Suzhou (CHN)
F/9 68
101
Changzhou (CHN)
Classification Round
20 September 2002  
46/A 76
61
Huaian (CHN)
Quarter-Finals
23 September 2002  
49/A 70
71
Nanjing (CHN)
50/A 70
86
Nanjing (CHN)
Classification Round
23 September 2002  
47/A 74
76
Zhenjiang (CHN)
Quarter-Finals
23 September 2002  
52/A 55
94
Nanjing (CHN)
Classification Round
23 September 2002  
48/A 71
65
Zhenjiang (CHN)
Quarter-Finals
23 September 2002  
51/A 78
52
Nanjing (CHN)
Classification Round
24 September 2002  
55/1 80
81
Nanjing (CHN)
56/56 59
69
Nanjing (CHN)
Classification Round
24 September 2002  
53/A 62
83
Zhenjiang (CHN)
Semi-Finals
24 September 2002  
57/A 53
70
Nanjing (CHN)
Classification Round
24 September 2002  
54/A 92
71
Zhenjiang (CHN)
Semi-Finals
24 September 2002  
58/A 56
71
Nanjing (CHN)
Classification Round
25 September 2002  
59/A 74
65
Nanjing (CHN)
60/A 72
91
Nanjing (CHN)
3rd Place
25 September 2002  
61/A 63
91
Nanjing (CHN)
Final
25 September 2002  
62/A 74
79
Nanjing (CHN)